Novinky

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do 31. januára 2019. Týka sa to tých majiteľov, ktorí v roku 2018 predali, kúpili, alebo zdedili nehnuteľnosť alebo mali v roku 2018 kolaudáciu rodinného domu, prípadne iné zmeny na nehnuteľnosti.

Prosíme majiteľov psov, aby zmeny ako prihlásenie/odhlásenie psa z evidencie nahlásili písomne na obecnom úrade do 28. februára 2019.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 1/2019

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kvetoslavov v roku 2019 sa uskutoční dňa 22. januára 2019 ( utorok ) o 18.00 hodine v budove Obecného úradu Kvetoslavov, číslo miestnosti 7.

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Schválenie zmluvy so zhotoviteľom územnoplánovacej dokumentácie.

4. Prerokovanie prevodu pozemkov vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce Kvetoslavov.

5. Rôzne

6. Diskusia

https://www.obeckvetoslavov.sk/data/news_files/kvetoslavov.sk/4104/pozvanka-na-oz-c-1-2019.pdf

Verejné prerokovanie k výstavbe asfaltárne v Kvetoslavove

HODINA VÁŠHO ČASU VIE ROZHODNÚŤ, AKO BUDETE ŽIŤ NASLEDOVNÉ ROKY.

Čoskoro bude Ministerstvo životného prostredia finálne rozhodovať o výstavbe Obaľovne živičných zmesí (asfaltárni) v Kvetoslavove.
Jedným z významných faktorov vplývajúci na rozhodovanie bude výsledok diskusie na prerokovaní.
Diaľnicu musí investor postaviť v termíne bez ohľadu na to, kde bude/nebude asfaltáreň postavená.

Ide o jedinú možnosť, kedy sa viete opýtať priamo zodpovedných :
– aké nám garantuje istoty, že sa nezmení kvalita podzemnej vody, aby sme nezostali odkázaní na cisterny?
– aký hluk budeme musieť tolerovať počas celodennej prevádzky?
– ako sa skomplikuje naša doprava do práce?
– aké splodiny budeme dýchať nasledujúce mesiace?
– je ohrozené naše zdravie a zdravie našich detí?
– ako budeme chránení v prípade mimoriadnych udalostí ( nehody, prívalové dažde a iné )?
– ako to reálne bude celé vyzerať?

Zdroj: Kvetoslavov pre rodiny – https://www.facebook.com/events/182475922443966/