Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 1/2019

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kvetoslavov v roku 2019 sa uskutoční dňa 22. januára 2019 ( utorok ) o 18.00 hodine v budove Obecného úradu Kvetoslavov, číslo miestnosti 7.

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Schválenie zmluvy so zhotoviteľom územnoplánovacej dokumentácie.

4. Prerokovanie prevodu pozemkov vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce Kvetoslavov.

5. Rôzne

6. Diskusia

https://www.obeckvetoslavov.sk/data/news_files/kvetoslavov.sk/4104/pozvanka-na-oz-c-1-2019.pdf